top of page

 Foreningens navn, hjemsted og formål.

1. 

Foreningens navn er ”Thorsvangs Venner”.

2. 

Foreningens hjemsted er Thorsvangs Allé 7, 4780 Stege.

3. 

Foreningens formål er at virke for museet Thorsvang, Møn, med henblik på at bevare og udvikle museet.

4. 

Medlemmer

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling

5. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved annoncering i lokale medier senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 2

 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget eller efter en generalforsamlingsbeslutning eller efter en bestyrelsesbeslutning.

8.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt relativt stemmeflertal. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et andet medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse

9.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for

foreningens drift.

9a.

Revisor og revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen.

 

10.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 3
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse.

11.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår.

12.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

13.

Ændring af nærværende vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede men vedtages forslaget skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. oktober 2012.

bottom of page