tider_slidebillede_2
tider_slidebillede_2

tider_slidebillede_2
tider_slidebillede_2

1/2

GDPR

DANSK

Sletning af dine data
Hvis du ikke længere ønsker, at vi har dine data (som vi har fået via samarbejde eller gennem korrespondance via hjemmesiden), kan du til enhver tid få slettet dine data hos os - send os en mail med dine kontaktdata (så vi kan finde dig) til gdpr@thorsvangsamlermuseum.dk - så sletter vi dine data med det samme.

Info om cookies:

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.
En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. 

Slet eller slå cookies fra i browseren 
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

DEUTSCH
 

Löschen Ihrer Daten

Wenn Sie nicht mehr wollen, dass wir Ihre Daten haben (wie wir durch die Zusammenarbeit oder durch Korrespondenz über die Website gewesen sind), können Sie jederzeit Ihre Daten bei uns zurückziehen - senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten (damit wir Sie finden ) an gdpr@thorsvangsamlermuseum.dk - wir werden Ihre Daten sofort löschen.

Cookie-Informationen:

Was ist ein Cookie?

Cookies werden von nahezu allen Websites verwendet. In einigen Fällen sind Cookies der einzige Weg, um eine Website wie beabsichtigt zu funktionieren. Ein Cookie ist eine Datei, die an Ihren Computer oder andere IT-Geräte angeschlossen ist. Damit können Sie Ihren Computer erkennen und Informationen darüber sammeln, welche Seiten und Funktionen mit Ihrem Browser aufgerufen wurden. Aber Cookies können nicht sehen, wer Sie sind, was Ihr Name ist, in dem Sie den Computer von einer oder mehreren Personen verwendet leben oder auf. Es kann auch keine Computerviren oder andere Malware verbreiten. Diese Seite benutzt Cookies.

 

Löschen oder deaktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser

Sie können Cookies auf Ihrem Computer jederzeit ablehnen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern. Wo auch immer Sie die Einstellungen finden, hängt davon ab, welchen Browser Sie verwenden. Seien Sie sich bewusst sein, dass, wenn Sie dies tun, gibt es viele Funktionen und Dienste im Internet sind, können Sie nicht verwenden.

Alle Browser erlauben Ihnen, Ihre Cookies zusammen oder einzeln zu löschen. Wie Sie es tun, hängt davon ab, welchen Browser Sie verwenden. Denken Sie daran, mehr Browser zu verwenden, Cookies in allen zu löschen.

ENGLISH

Deleting your data

If you no longer want us to have your data (which we have received via co-operation or through correspondence via the website), you can always delete your data from us - send us an email with your contact data (so we can find you ) to gdpr@thorsvangsamlermuseum.dk - we will delete your data immediately.

 

Cookie Info:

 

What is a cookie?

Cookies are used by virtually all websites. In some cases, cookies are the only way to get a website to function as intended. A cookie is a file that is attached to your computer or other IT equipment. It allows you to recognize your computer and gather information about which pages and features are visited with your browser. But cookies can not see who you are, what you name, where you live, or if your computer is used by one or more people. It also can not spread computer viruses or other malware. This site uses cookies.

 

Delete or disable cookies in your browser

You can always reject cookies on your computer by changing the settings in your browser. Wherever you find the settings depends on which browser you are using. However, you should be aware that if you do, there are many features and services on the internet that you can not use. All browsers allow you to delete your cookies together or individually. How you do it depends on which browser you're using. Remember to use more browsers, delete cookies in all of them.